RODO

RODO – POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator: Platinium Develop Aleksandra Śnieżek Nip 8133790695 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Solińska 3/72, tel: 505411770 ,email: biuro@pdevelop.pl  

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy pośrednictwa lub świadczonych w związku z tą umową usług.

Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób bezpośrednio zainteresowanych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • zawarcia i wykonania  umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
 • obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
 • prowadzenia analiz statystycznych,
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
 • prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Platinium Develop samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
 • realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, mailingu),
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.

Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu),  inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa  przez Platinium Develop,a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług  pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram).

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres:  biuro@pdevelop.pl